Powrót do strony głównej

       


Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z okazji Dnia Strażaka

List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spaw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego skierowany do strażaków

STOP POŻAROM TRAW!

  Narada roczna z samorządem i służbami współdziałającymi

  Czujka w każdym domu !

  PORADY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE ZIMOWYM !!

  Statystyka zdarzeń - LUTY 2016

  Statystyka zdarzeń - STYCZEŃ 2016


Informacje z bieżącej działalności Komendy Powiatowej PSP z bogatymi fotorelacjami znajdziecie na naszym
facebookowym profilu www.facebook.com/kppsp.wysmaz


 

  Historyczne wersje materiałów i zdjęcia opublikowane wcześniej na tej stronie znajdują się w dziale Kronika strony

 

  PODSUMOWANIA POPRZEDNICH LAT W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM - materiały w dziale Publikacje
 

  Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku Komendy znajduje się w dziale Publikacje

 

  Aktualne numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Komendy znajdują się TUTAJ


powrót


powrót


STOP Pożarom Traw

W 2015 roku powstało 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w Polsce (184 819). Prawie co drugi pożar, do którego doszło w naszym kraju w 2015 roku to pożar trawy.

Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 42 365, co stanowiło 51% wszystkich pożarów traw w 2015 roku

Średni czas trwania akcji gaśniczej pożaru trawy wynosił 67 minut.

Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw.

Podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 256 353 000 litrów wody co odpowiada pojemności 68 basenów olimpijskich

Spłonęło 42 703 hektarów powierzchni, co odpowiada długości pasa około 427 kilometrów i 1 kilometra szerokości.

Szacowane straty w wyniku pożarów traw to 31 247 000 złotych

Liczba strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) – 668 649

Liczba samochodów gaśniczych uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) – 139 948

Liczba samolotów uczestniczących w gaszeniu pożarów traw – 167

Zrzuty wody z samolotów gaśniczych uczestniczących w gaszeniu pożarów traw – 664

 

Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Działania gaśnicze zastępów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej

Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy.

Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.

Zagrożenia dla lasów

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, łąki wraz z terenami upraw rolnych dość często sąsiadują z gruntami leśnymi. Ogień z suchych traw porastających nieużytki niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe i starodrzewia poważnie uszkadzając.

 

Straty ekologiczne spowodowane wypalaniem traw - pożary traw niszczą faunę i florę

·         Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

·         Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

·         Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.

·         Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków).

·         Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

·         Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.

·         Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

·         W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

·         Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.

·         Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).

·         Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca spalania, z uwagi na wysoką toksyczność dymu.

·         Duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków.

·         Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może spalać się do kilku metrów w głąb w zależności od jego porowatości związanej z dostępem tlenu. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze traw regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to wiele setek lat.

 

Wypalanie traw jest zabronione

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

·         Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

·         Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);

·         Art. 30 ust. 3 pkt 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1.    rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2.    korzystania z otwartego płomienia,

3.    wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

·         Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

·         Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Dopłaty bezpośrednie UE dla właścicieli gruntów rolnych

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie.

Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej - art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami).

Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§3 ust. 2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej. Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także dochodzi do powstawania pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego

Inne akty prawne mówiące o problematyce wypalania traw.

·         W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania,

·         W rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

·         Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm (poz. 1372).

1.    § 3. 1. - Zabrania się wypalania gruntów rolnych

powrót


Strażackie podsumowanie 2015 roku
w powiecie wysokomazowieckim

W dniu 8 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się narada roczna podsumowująca sytuację pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku.

Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc rozpoczął naradę witając przybyłych gości: Zastępcę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – starszego brygadiera Andrzeja Sobolewskiego, Starostę Wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego, Wicestarostę – Leszka Gruchałę, Komendanta Powiatowego Policji – insp. Marka Przybyszewskiego, Andrzeja Grzeszczuka - Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego, Sławomira Wołejko – Powiatowego Lekarza Weterynarii, Tadeusza Zawistowskiego - Inspektora Nadzoru Nadleśnictwa Rudka, Jarosława Siekierko – Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Annę Bogucką – Burmistrza Czyżewa, Roberta Wyszyńskiego - Burmistrza Szepietowa,  Piotra Uszyńskiego – Wójta Gminy Klukowo, Józefa Grochowskiego - Wójta Gminy Kulesze Kościelne, Krzysztofa Krajewskiego – Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie, innych przedstawicieli lokalnego samorządu oraz strażaków tutejszej Komendy Powiatowej PSP.

Następnie zaprezentowano przygotowany na spotkanie materiał: Zastępca Komendanta - st. bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację pożarową i występowanie miejscowych zagrożeń w 2015 roku na terenie naszego powiatu, Komendant zreferował sprawy dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz działalności Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

Kolejną częścią narady były wystąpienia Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosty Wysokomazowieckiego oraz przedstawicieli służb współdziałających i lokalnego samorządu obfitujące we wnioski i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na naszym powiecie, a także planów i zamierzeń na przyszłość.

Naradę zakończyły podziękowania Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Andrzeja Koca, za dotychczasowe efekty współpracy złożone na ręce przybyłych gości.

Do pobrania: Analiza sytuacji pożarowej i funkcjonowanie KSRG na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2015 roku

 

 

Pełna fotorelacja ze spotkania znajduje się na naszym profilu facebookowym - www.facebook.com/kppsp.wysmaz

powrót


Czujka w każdym domu

 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego powiatu aby przyłączyli się do akcji Czujka w każdym domu, gdyż niewielkim nakładem finansowym, zasadniczo zwiększamy bezpieczeństwo nasze i swoich bliźnich. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania czy domu, w którym powstało zadymienie lub wydziela się tlenek węgla. Umożliwia to szybkie opuszczenie objętego zagrożeniem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty. Koszt atestowanej czujki nie przekracza 100 zł, a jej skuteczne działanie daje nam poczucie ochrony przez okres do 10 lat bez konieczności jej wymiany. Z naszej strony zapewniamy doradztwo w zakresie doboru urządzeń – do wykrywania tlenku węgla (czadu) lub dymu i  ich zasad montażu. W tych sprawach prosimy kontaktować się z naszą Komendą pod numerem telefonu 86 275 81 00.

powrót


Zdarzenia w lutym 2016 r.

 

W lutym 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 19 zdarzeń, w których uczestniczyło 39 załóg - 171 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W ich wyniku rannych zostało 7 osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na ok. 81,0 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

43

66

w tym: pożary

20

15

miejscowe zagrożenia

22

50

alarmy fałszywe

1

1

Straty (tys. zł.)

307,0

242,5

Uratowane mienie (tys.. zł.)

2420

2660

Ofiary śmiertelne ogółem:

0

1

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

12

21

w tym ratownicy

0

0

 

Wybrane zdarzenia

 

04 lutego o godz. 1833 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego drewnianego krytego blachą w miejscowości Dąbrowa Wielka. Natychmiast  zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp OSP  Dąbrowa Wielka. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, iż doszło do pożaru w budynku mieszkalnym drewnianym krytym blachą. W momencie dojazdu na miejsce pierwszej JOP właścicielka znajdowała się poza budynkiem bez żadnych obrażeń. W całym budynku występowało silne zadymienie, a pożarem objęte były ściany i sufit przylegające bezpośrednio do ogrzewacza kaflowego i przewodu kominowego. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu dwóch ratowników w aparatach ODO z prądem wody do środka w celu ugaszeniu pożaru i przeszukaniu pomieszczeń (nie znaleziono żadnych osób). Jednocześnie podawano prąd wody w obronie z drabiny na poddasze budynku. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do oddymiania pomieszczeń i prac rozbiórkowych nadpalonych ścian i sufitu. Właścicielką domu zajął się przybyły na miejsce zdarzenia patrol Policji, który odwiózł ją do placówki opiekuńczej. Przybyłe na miejsce zdarzenia Pogotowie Energetyczne odłączyło dopływ prądu do budynku.

 

16 lutego o godz. 0824 do Stanowiska Kierowania KP od dyżurnego policji wpłynęło zgłoszenie o przechylonym samochodzie ciężarowym znajdującym się w rowie, z którego wypływa paliwo w miejscowości Kobylin Pogorzałki. Do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG i dwa zastępy z OSP KSRG Kobylin Borzymy i Pszczółczyn. Po przybyciu na miejsce stwierdzono także, że samochodem podróżował kierowca, który w wyniku zdarzenia nie odniósł, żadnych obrażeń i znajdował się poza pojazdem. Samochodem przewożone było około dziewięciu ton materiałów budowlanych (gładzie szpachlowe, gipsy, kleje do terakoty, farby, grunty uniwersalne). Zgłaszany wyciek paliwa okazał się wypływem przez odpowietrzenie korka wlewowego zbiornika. W trakcie trwania akcji, wyciek zabezpieczono podstawieniem pojemnika (zebrano około dwóch litrów paliwa). Do chwili postawienia pojazdu w pozycji na koła nie było możliwości ustalenia, co do uszkodzeń przewożonego towaru (brak możliwości otwarcia tylnych drzwi typu winda). Na miejsce zdarzenia przybył prywatny holownik, który po częściowym uniesieniu pojazdu wykonał dostęp do panelu sterującego tylnej klapy, co umożliwiło otwarcie klapy i przeładunek towaru na podstawiony przez właściciela samochód. Podczas przeładunku zauważono uszkodzenia towaru w postaci kilku rozdartych worków oraz kilka pękniętych wiader z farbą akrylową. Po opróżnieniu skrzyni załadunkowej pojazd wydostany został z rowu. Następnie samochód uruchomiono oraz odprowadzono na pobliską leśną drogę. Na miejsce działań ratowniczych KDR zażądał przybycia przedstawiciela zarządcy drogi oraz przedstawiciela WIOŚ. KDR wspólnie z przedstawicielem WIOŚ ustalił, że do rowu wyciekło tylko około kilkunastu litrów farby akrylowej, co na szczęście nie miało znacznego wpływu na środowisko. Jezdnię uprzątnięto i zmyto wodą. Teren objęty działaniem ratowniczym przekazano przedstawicielowi zarządcy drogi.

 

29 lutego o godz. 0340 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w miejscowości Sikory Pawłowięta na drodze krajowej nr 8. Na miejsce zadysponowane zostały zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie,  z JRG nr 3 w Białymstoku oraz dwa z OSP KSRG Kobylin Borzymy i Jerzewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych Fiata Seicento z Seatem Ibizą, a na miejscu obecny jest ZRM i Policja. Fiatem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 18 i 20 lat, którzy z chwilą przybycia pierwszej JOP byli pod opieką ZRM osiemnastolatek został zabrany do szpitala, zaś kierowca po przebadaniu odmówił zabrania do szpitala i pozostał  na miejscu. Seatem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 34 i 41 lat, który nie odnieśli żadnych obrażeń i po przebadaniu przez ZRM odmówili zabrania do szpitala. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów i pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Ruch na DK-8 w pierwszej fazie akcji był całkowicie zablokowany, a w późniejszej fazie odbywał się wahadłowo. O zdarzeniu poinformowano GDDKiA.

 

powrót


Zdarzenia w styczniu 2016 r.

 

W styczniu 2016 r. na terenie powiatu wysokomazowieckiego odnotowano 23 zdarzenia, w których uczestniczyło 44 załogi - 187 strażaków z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku zdarzeń rannych zostało 5 osób, ofiar śmiertelnych nie odnotowano. Straty oszacowano na ok. 211 tys. zł.

 

Akcje interwencyjne od 01.01.2016 r. do 31.01.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku:

Rok

2016

2015

Ogółem:

23

34

w tym: pożary

13

3

miejscowe zagrożenia

9

31

alarmy fałszywe

1

0

Straty (tys. zł.)

211

132

Uratowane mienie (tys.. zł.)

2050

700

Ofiary śmiertelne ogółem:

0

1

w tym ratownicy

0

0

Ranni ogółem:

5

8

w tym ratownicy

0

0

 

Wybrane zdarzenia

11 stycznia o godz. 1336 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Brzóski Falki. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie. Po przybyciu stwierdzono, że samochód osobowy Hammer wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji uszkadzając kilka przęseł, bramę wjazdową, a następnie dachował. Samochodem podróżował kierowca, który opuścił pojazd o własnych siłach. Z chwilą przybycia JOP na miejsce zdarzenia przybyła rodzina kierującego, KDR zażądał przybycia ZRM celem dokładnego przebadania kierującego (nie został zabrany przez ZRM do szpitala). Działania JOP polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu zaworów i odłączeniu gazu LPG. Następnie postawiono pojazd na koła i odłączono dopływ prądu z akumulatora. Pojazd został zabrany przez pomoc drogową, a teren akcji przekazano Policji.

11 stycznia o godz. 1512 Dyżurny Stanowiska Kierowania KP otrzymał informację o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Brzóski Brzezińskie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy JRG Wysokie Mazowieckie. Na miejscu stwierdzono, że samochód osobowy fiat seicento zjechał na przeciwległy pas jezdni następnie do rowu i dachował. W pojeździe z chwilą przybycia JOP znajdował się przytomny kierowca, który nie mógł otworzyć zablokowanych drzwi. Ratownicy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wydostali kierowcę (brak widocznych obrażeń), a będący na miejscu ZRM zajął się poszkodowanym. Jednocześnie dwóch ratowników odłączyło dopływ prądu z akumulatora. Pojazd postawiono na koła i łącznie z terenem akcji przekazano go Policji.

15 stycznia o godz. 1501 do Stanowiska Kierowania KP wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego drewnianego w miejscowości Kropiewnica Gajki. Natychmiast  do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp z OSP KSRG Kobylin Borzymy, OSP KSRG Pszczółczyn i z JGR Łapy. Na miejscu stwierdzono, że pali się dom jednorodzinny drewniany kryty eternitem. Z chwilą przybycia pierwszego zastępu JOP (OSP Kobylin Borzymy) pożarem objęty był już cały budynek (dach zapadł się do wnętrza, na skutek wysokiej temperatury i rozgorzenia popękały szyby w oknach). Budynek zamieszkiwany był przez jednego mieszkańca, który w chwili pożaru przebywał u sąsiada. Przyłącze elektryczne wskutek pożaru odpadło od palącego się budynku i leżąc na ziemi pozostawało cały czas pod napięciem. Prąd odłączono zdalnie w całej miejscowości, a na miejsce zdarzenia zadysponowane Pogotowie Energetyczne odłączyło przyłącze na słupie. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu zdarzenia, podaniu prądów wody na palący się budynek, a z chwilą przybycia kolejnych jednostek wprowadzono następne prądy gaśnicze, co doprowadziło do lokalizacji pożaru. Ratownicy w aparatach ODO weszli do wnętrza w celu przeszukania budynku i ostatecznym wykluczeniu przebywania w nim osób trzecich. W pomieszczeniu kuchennym znaleziono butlę gazową LPG bez zaworu, którą wyniesiono na zewnątrz w bezpieczne miejsce. Dalsze działania polegały na usunięciu nadpalonej i zwisającej więźby dachowej. Wyrzucono na zewnątrz i przelano wodą materiały z wnętrza budynku powodujące zadymienie.  Sprawdzono pogorzelisko kamerą termowizyjną pod kątem ukrytych zarzewi ognia, po czym przekazano je właścicielowi.

29 stycznia o godz. 805 Dyżurny Stanowiska Kierowania KP otrzymał informację o zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do którego doszło w miejscowości Mazury. Na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG Wysokie Mazowieckie oraz zastęp OSP KSRG Stara Ruś. Po przybyciu stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej - samochód BMW jadący od strony Wysokiego Mazowieckiego wpadł w poślizg zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, a w wyniku tego manewru jadąca z naprzeciwka Toyota uderzyła go w bok rozrywając na dwie części. Obydwie części rozerwanego samochodu znajdowały się w pobliskim rowie, a Toyota pozostała na swoim pasie ruchu w pozycji na kołach. Kierowca BMW na skutek zderzenia został wyrzucony z wraku i znajdował się po przeciwnej stronie drogi w rowie wypełnionym wodą.  Zatrzymujący się uczestnicy drogi wydostali poszkodowanego z wody układając go na poboczu jezdni (przytomny, z widocznymi obrażeniami), a kontakt z nim był ograniczony. Kierowca Toyoty na skutek zdarzenia nie doznał żadnych widocznych obrażeń, opuszczając pojazd o własnych siłach i znajdował się pod opieką policji. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca, dotarciu do poszkodowanego i udzieleniu mu pomocy (założenia kołnierza ortopedycznego, ułożenie na noszach typu deska, wsparcie psychiczne i zabezpieczenia przed utratą ciepła). W trakcie działań ratowniczych po około jednej minucie na miejsce zdarzenia przybył ZRM, któremu przekazano poszkodowanego. W wyniku podejrzeń większej ilości osób (informacja uzyskana od kierującego samochodem marki BMW) mogących brać udział w zdarzeniu ratownicy przeszukali teren w obrębie prowadzonych działań. Z upływem akcji kierowca drugiego samochodu zaczął uskarżać się na ból w okolicach kości ogonowej. Na miejsce zdarzenia przybył drugi ZRM, który zajął się poszkodowanym. Obaj kierujący zostali zabrani do szpitala. Na miejsce przybył zespół dochodzeniowo-śledczy Policji. Po zakończonych czynnościach wraki pojazdów zostały zabrane przez pomoc drogową, teren akcji uprzątnięty z resztek powypadkowych, a miejsce zdarzenia przekazano Policji.

 

W styczniu odnotowano 10 pożarów sadzy w przewodach kominowych w budynkach mieszkalnych. W dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu przypominamy, że utrzymanie w czystości przewodów kominowych należy do obowiązków właścicieli budynków.

 

powrót