Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem:   młodszy brygadier mgr inż. Adam Frankowski – p. o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej tel. : 86 275 81 01   starszy brygad...

więcej

OSP KSRG Bruszewo

OSP KSRG Bruszewo

Stowarzyszenie użyteczności publicznej. Włączone w struktury KSRG decyzją Komendanta Głównego PSP w dniu 1 stycznia 2015 roku. Prezes: Kruszewski Tomasz Naczelnik: Jamiołkowski Michał Zastępca naczelnika: Zalewski Cezary Sekretarz: Dariusz Jamiołkowski Skarbnik: Choiński Radosław...

więcej

Kierownicy sekcji

brygadier mgr inż. Zbigniew Zalewski Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – funkcję pełni od 15 czerwca 1999 r. tel. bezpośredni: 86 275 81 13   kapitan mgr inż.  Wojciech Sokołowski Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej — funkcję pełni od 1 ...

więcej

OSP KSRG Ciechanowiec

OSP KSRG Ciechanowiec

Stowarzyszenie użyteczności publicznej. Włączone w struktury KSRG decyzją Komendanta Głównego PSP w dniu 10 czerwca 1995 roku. Prezes: Marek Klejzerowicz Naczelnik: Sebastian Pieniek Sekretarz: Karol Mosiewicz Skarbnik: Szymon Kamil Murawski Gospodarz: Marek Lubowicki Adres: ul. 11 ...

więcej

Struktura organizacyjna

Komendant Powiatowy działa przy pomocy Komendy Powiatowej na podstawie: > ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej > ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej > rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r...

więcej

Odbiór obiektów

WZÓR ZGŁOSZENIA DO POBRANIA ODBIORY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z ZAKRESU WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ . Postępowanie nadzoruje i informacji udziela Samodzielne Stanowisko Pracy ds kontrolno ...

więcej

Poradnik petenta

1. Celem otrzymania zaświadczenia o zaistniałym zdarzeniu (pożar, wypadek drogowy) z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem osoba zainteresowana (poszkodowany, rodzina) powinna: > okazać dokument tożsamości (jeden z wymienionych: dowód osobisty, paszpor...

więcej