Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku.

słowo_wstępne__

tryb i zasady_

Przykladowy wniosek__

wniosek__

 
Kręci Mnie Bezpieczeństwo ‚2019

W ramach zajęć wakacyjnych odbywają się cykliczne spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem.

Tym razem w dniu 6 sierpnia Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem realizując zadania w obszarze prewencji społecznej do wspólnej zabawy i edukacji zaprosiła  wszystkie dzieci wraz z całymi rodzinami na pokazy ratownictwa wodnego na stawie w Parku Miejskim. Omawiano niebezpieczeństwa na które można się natknąć podczas wakacyjnych wędrówek, a w szczególności zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Strażacy zaprezentowali techniki ratowania osób tonących. Do niesienia pomocy czynnie włączyła się również licznie zgromadzona młodzież i dzieci, sprawiając im wiele satysfakcji.

Podstawowymi celami takich spotkań jest rozwój świadomości społecznej poprzez dostarczenie wiedzy i informacji związanych z zagrożeniami oraz ich profilaktyką, promocja ochrony przeciwpożarowej, a także kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec zagrożeń życia, zdrowia, mienia i środowiska.

 

Opracował: kpt. Wojciech Sokołowski
Bezpieczne wakacje ‚2019

W ramach zajęć wakacyjnych odbywają się spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem.
Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Mazowieckiem realizując zadania w obszarze prewencji społecznej do wspólnej zabawy i edukacji zaprosiła w dniu 5 sierpnia wszystkie dzieci wraz z całymi rodzinami do siedziby własnej Komendy. Zaproponowaliśmy szereg atrakcji, które znalazły uznanie w oczach odbiorców i cieszyły się nieustannym powodzeniem. Dzieci mogły poczuć się małymi strażakami, wkładając mundurki i hełmy, zasiadając w wozie bojowym, a także czynnie gasząc domniemany pożar z hydronetek. Strażacy mieli również nie lada uciechę oraz swego rodzaju odskocznię od codziennych obowiązków i działań ratowniczych robiąc sobie zdjęcia z maskotkami  Myszki Miki

Podstawowymi celami takich spotkań  jest rozwój świadomości społecznej poprzez dostarczenie wiedzy i informacji związanych z zagrożeniami oraz ich profilaktyką, promocja ochrony przeciwpożarowej, a także kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec zagrożeń życia, zdrowia, mienia i środowiska.

 

Opracował: kpt. Wojciech Sokołowski
Powierzenie pełnienia obowiązków komendanta powiatowego PSP

Decyzją personalną Nr WK.1111.11.2019 Podlaski Komendant Wojewódzki z dniem 1 sierpnia 2019 roku powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. mgr inż. Adamowi Frankowskiemu w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia powołania nowego Komendanta, nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 r.
Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków – ratowników OSP

28 lipca 2019 roku  zakończono  szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Koordynującym i nadzorującym proces dydaktyczny był kpt. Wojciech Sokołowski – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Szkolenie miało na celu przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało tematykę min: praca w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów,  powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponadto strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkoleniowym w Łapach. Sprawdzono umiejętności pracy ratowników OSP w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w warunkach pożarów wewnętrznych. Komisja egzaminacyjna powołana przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 41 druhów (w tym 4 kobiety reprezentujące jednostki OSP KSRG Dąbrowa Wielka oraz OSP KSRG Kulesze Kościelne).

Szkolenie zakończono egzaminem i ćwiczeniami w okolicach miejscowości Dąbrowa Wielka gmina Czyżew. Głównym celem takich ćwiczeń jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia, poprawności podjętych działań ratowniczo – gaśniczych przez zastępy uczestniczące, jak również gotowości bojowej OSP.

Zaświadczenia ukończenia szkolenia wręczył pełniący obowiązki komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Tomasz Sieńczuk, który pogratulował uczestnikom zdanego egzaminu, jednocześnie życząc dalszych sukcesów w strażackiej służbie.
Składamy także podziękowania OSP w Dąbrowie Wielkiej za udzieloną pomoc organizacyjną na zakończenie kursu.

Opracowanie i zdjęcia – kpt. Wojciech Sokołowski.
Apel o pomoc
LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP
Pożegnanie ze służbą w PSP st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca

31 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbył się uroczysty apel z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem przez st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca.

W uroczystości uczestniczyli: pan Jarosław Zieliński – poseł na sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jacek Bogucki – poseł na sejm RP, nadbryg. Jarosław Wendt – podlaski komendant wojewódzki PSP,  Bogdan Zieliński – starosta wysokomazowiecki, a także  burmistrzowie, wójtowie i inni przedstawiciele władz, a także instytucji, służb mundurowych, komendanci powiatowi PSP województwa podlaskiego, kapelani strażaków oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Oprawę uroczystości zapewniły towarzyszące poczty sztandarowe PSP i OSP oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Szepietowo pod batutą Tomasza Paducha.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku panu Jarosławowi Zielińskiemu – posłowi na sejm RP, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dowódcę uroczystości kpt. Wojciecha Sokołowskiego. Po przeglądzie pododdziałów, podniesieniu flagi państwowej i powitaniu zaproszonych gości przez gospodarza, zgodnie z ceremoniałem nastąpiło odczytanie decyzji o odwołaniu ze stanowiska komendanta powiatowego PSP, pożegnanie dotychczasowego komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. mgr inż. Andrzeja Koca ze sztandarem i zdanie obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

St. bryg. mgr inż. Andrzej Koc w 1987 r. rozpoczął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu,  w 1992 r. został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem i mianowany na stanowisko Oficera. Bardzo dobre wyniki w służbie, będące efektem wysokich kwalifikacji oraz rzetelności, sumienności i zaangażowania skutkowały systematycznym awansem w hierarchii służbowej, aż do powierzonego z dniem 01.06.1999 r. stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Aktywnie współpracował z lokalną administracją samorządową, a także innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu, co skutkowało pozyskaniem dodatkowych środków finansowych i przyczyniło się do propagowania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Właściwie współpracując z jednostkami  Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie wysokomazowieckim oraz strukturami Związku OSP RP, przyczynił się do osiągnięcia przez jednostki właściwego stanu wyszkolenia i wyposażenia sprzętowego, co zaowocowało włączeniem 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wysokomazowieckiego do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Starania te zostały docenione i poskutkowały wyborem oraz powierzeniem mu w maju 2017 roku funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego.

Za zaangażowanie st. bryg. Andrzeja Koca w ochronę przeciwpożarową, wykraczające niejednokrotnie poza zakres obowiązków służbowych, został wielokrotnie wyróżniany i nagradzany:

 • Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
 • Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”,
 • Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
 • Złotym Znakiem Związku OSP,
 • Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”,
 • Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
 • Honorową Odznaką „ Zasłużony dla Kolejnictwa”,
 • Brązowym Medalem „ Za Długoletnią Służbę”,
 • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Policji”,
 • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Ustępujący komendant podziękował wszystkim zebranym  za współpracę, wsparcie i pomoc w trakcie pełnionej służby. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście którzy dziękowali za dotychczasową współpracę odchodzącemu komendantowi życząc pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń oraz wielu lat w dobrym zdrowiu.

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP powierzył od dnia 1 czerwca 2019 r. pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. mgr inż. Tomaszowi Sieńczukowi.
Podziękowania st. bryg. Andrzeja Koca
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Wysokie Mazowieckie ‘2019

13 maja 2019 r. mszą świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczęły się uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2019, które były kontynuowane na placu parafialnym.

Po złożeniu meldunku, przeglądzie pododdziałów i podniesieniu flagi państwowej, gospodarz uroczystości st. bryg. Andrzej Koc – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, a zarazem prezes oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, powitał gości honorowych: Jarosława Zielińskiego – posła na sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. bryg. Leszka Suskiego – komendanta głównego PSP, Jacka Boguckiego – posła na sejm RP, nadbryg. Jarosława Wendta – podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP,  ks. Wojciecha Ejsmonta – wojewódzkiego kapelana strażaków, ks. ihumena Sergiusza – krajowego kapelana straży pożarnej wyznania prawosławnego, ks. Radosława Kubła – diecezjalnego kapelana strażaków, ks. Ryszarda Niwińskiego – proboszcza parafii pw. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, ks. Mirosława Orłowskiego – proboszcza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Wyszonkach Kościelnych i Bogdana Zielińskiego – starostę wysokomazowieckiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP wraz z radnymi Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.

Na strażackim święcie nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych oraz podmiotów i instytucji współpracujących na co dzień ze strażą pożarną: Jarosław Siekierko – burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie, Robert Lucjan Wyszyński – burmistrz Szepietowa, Anna Bogucka  – burmistrz Czyżewa, Eugeniusz Święcki – burmistrz Ciechanowca, Piotr Uszyński – wójt gminy Klukowo, Dariusz Sikorski – wójt gminy Kobylin – Borzymy, Stefan Grodzki – wójt gminy Kulesze Kościelne, Krzysztof Krajewski – wójt  gminy Wysokie Mazowieckie, Marek Kaczyński – wójt gminy Nowe Piekuty, Józef  Zajkowski – wójt gminy Sokoły, podinsp. Krzysztof Woźniewski  – komendant powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Tadeusz Zawistowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka z leśniczym Adamem Stanisławskim, Sławomir Wołejko – Powiatowy Lekarz Weterynarii, przewodniczący rad gmin oraz wielu innych gości, przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych,  władz i członków oddziału powiatowego ZOSP RP, weteranów służby pożarniczej, a także strażackie poczty sztandarowe ze wszystkich gmin powiatu.

Podczas uroczystości Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w asyście  gen. bryg. Leszka Suskiego – komendanta głównego PSP i innych władz wręczył zasłużonym strażakom:

brązowe medale  „Za Długoletnią Służbę” – młodszy kapitan  Radosław Maciuszko, aspirant Tomasz Kruszewski, starszy ogniomistrz Stefan Michał Jabłoński, srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”  – starszy aspirant Sławomir Konopka, brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”  – młodszy aspirant Marcin Stachurski, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Jan Grabowski,  srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Krzysztof Krajewski, dh Marcin Kruszewski, młodszy ogniomistrz Michał Chojak i ogniomistrz Artur Sienicki, dyplom Komendanta Głównego PSP – kpt. Wojciech Sokołowski. Z okazji Dnia Strażaka wręczono również nagrody pieniężne które otrzymali: mł. bryg. Grzegorz Kulesza – nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, st. bryg. Andrzej Koc – nagrodę Komendanta Głównego PSP oraz nagrodę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. asp. Marcin Stachurski.

Awanse na wyższe stopnie otrzymali:  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem  4 maja  2019 r. nadał stopień starszego aspiranta,  aspirantowi Dariuszowi Hańczukowi i aspirantowi  Wojciechowi Mościckiemu, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem  4 maja  2019 r. nadał stopień starszego ogniomistrza ogn.  Adrianowi Karolowi Skłodowskiemu, stopień młodszego ogniomistrza otrzymali: starszy  sekcyjny Daniel Brzozowski, starszy sekcyjny Karol Gołaszewski, starszy sekcyjny Michał Netter, starszy sekcyjny Sebastian Witkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2019 r. nadał stopień starszego strażaka strażakowi Michałowi Kordulskiemu i strażakowi Michałowi Zarzeckiemu

Uroczystość prowadził st. bryg. Tomasz Sieńczuk – zastępca komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem, komunikaty o odznaczeniach awansach i wyróżnieniach odczytał mł. bryg. Grzegorz Kulesza a wspaniałą oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z GOK Szepietowo pod batutą Tomasza Paducha.

Serdecznie dziękujemy!

 

Opracował: mł. bryg. Grzegorz Kulesza, KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: st. asp. Dariusz Kosowicz, KP PSP Wysokie Mazowieckie