Kategoria: Załatwianie spraw

KLAUZULA INFORMACYJNA dla petentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że: 1) Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Po...

więcej

Odbiór obiektów

WZÓR ZGŁOSZENIA DO POBRANIA ODBIORY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z ZAKRESU WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ . Postępowanie nadzoruje i informacji udziela Samodzielne Stanowisko Pracy ds kontrolno ...

więcej

Poradnik petenta

1. Celem otrzymania zaświadczenia o zaistniałym zdarzeniu (pożar, wypadek drogowy) z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem osoba zainteresowana (poszkodowany, rodzina) powinna: > okazać dokument tożsamości (jeden z wymienionych: dowód osobisty, paszpor...

więcej

System kształcenia i szkolenia w Państwowej Straży Pożarnej

Państwowa Straż Pożarna (PSP) posiada własny system kształcenia i szkolenia. Składa się on z dwóch podsystemów, z których jeden z nich odpowiada za podwyższanie kwalifikacji ogólnych przygotowując młodych ludzi do zawodu strażaka oraz drugi związany z podwyższaniem kwalifikacji zawo...

więcej

Przyjęcia skarg, wniosków i petycji

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem lub w jego zastępstwie Zastępca Komendanta Powiatowego przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach od 1400 do 160...

więcej

Wniosek o udostępnienie informacji

Wniosek o udostępnienie informacji W celu usprawnienia udostępniania informacji publicznej na wniosek petenta poniżej publikujemy wzór wniosku. Wypełnione wnioski należy przesłać do Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem na ...

więcej